DEMOLICIÓ D’OBRA IL•LEGAL

Exigència de garanties en demolició d’obra il•legal per a respondre del pagament de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe

DEMOLICIÓ D’OBRA IL•LEGAL

El Tribunal Suprem ha declarat que l’exigència de garanties no només abasta les obres dutes a terme a l’empara d’una llicència anul·lada, sinó també a les obres que s’han dut a terme sense llicència.

El supòsit va arrancar quan una societat va construir un edifici tot i que se li havia denegat la llicència per a fer-ho. Després de la confirmació judicial d’aquesta denegació, l’ajuntament va dictar un decret en el qual es requeria a la constructora que procedís a enderrocar l’edificació, procediment que va acabar amb una resolució judicial que acordava aquesta demolició.

Aquesta resolució judicial és recorreguda davant del Tribunal Suprem, al qual se li plantegen les controvèrsies següents:

- L’ordre de demolició només afecta edificacions construïdes amb llicència il·legal i no afecta les que van ser construïdes sense llicència o afecta tant unes com les altres?

- La prestació de garanties suficients per a respondre del pagament de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe, només procedeix exigir-la a l’administració o també a tercers privats?

- L’exigència de prestar garanties requereix tramitar un procediment o incident a part o és un tràmit integrat a l’execució mateixa?

El Tribunal Suprem resol declarant que:

- És possible estendre la demolició a les obres dutes a terme sense llicència, com succeeix en aquest cas.

- Cal exigir garanties no només a l’administració, sinó també a tercers com els promotors de les obres que s’han d’enderrocar.

- L’exigència d’aquestes garanties ha de ser valorada pels jutges, però a favor de tercers de bona fe no es condiciona a la determinació del caràcter degut de les indemnitzacions i se n’estableix l’import.

 

Si us sentiu perjudicat per actuacions similars, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.