NOVA NORMATIVA DE TRÀNSIT

Es redueixen alguns límits de velocitat, es regula l’ús de patinets i s’introdueixen alguns canvis en l’obtenció de certs permisos

NOVA NORMATIVA DE TRÀNSIT

El govern ha modificat els reglaments generals de circulació, vehicles i conductors. Les principals novetats són:

Vigents des del 12-11-2020

 • Es redueixen les edats mínimes exigibles per a obtenir els «carnets professionals».
 • No autoritzen a conduir motocicletes els permisos B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
 • Es modifiquen diverses qüestions sobre el curs de reeducació vial per pèrdua total de punts.
 • Es modifica el sistema formatiu en les proves d’aptitud per a obtenir el permís de conducció.

A més, es permet:

 • Incloure en la prova de control de coneixements vídeos sobre situacions del trànsit.
 • Incorporar un equip mínim per a poder dur a terme les proves de control d’aptituds i comportaments per a obtenir els permisos de les categories AM, A1 i A2.

A més, les persones amb hipoacúsia estan obligades a utilitzar GPS a les proves de control d’aptituds i comportaments en vies obertes per a obtenir permisos de moto.

 • Perquè les persones amb problemes associats al sistema locomotor accedeixin als permisos de conducció, s’estableix la possibilitat d’autoritzar certes adaptacions, restriccions o limitacions.
 • Es modifica el model del permís internacional per a conduir amb la finalitat de possibilitar la sol·licitud telemàtica del tràmit.

Vigents des del 2-1-2021

Es modifiquen determinades definicions i categories de vehicles i s’introdueix un marc normatiu que ha de regular els vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics i similars) mitjançant un manual de característiques tècniques que elaborarà la Prefectura Central de Trànsit i que establirà:

 • Requisits tècnics que han de complir per a poder circular
 • Classificació
 • Processos d’assaig per a certificar-los
 • Mecanismes per a identificar-los fàcilment.

Vigents des de l’11-5-2021

Es fixen tres nous límits genèrics de velocitat en vies urbanes (fins ara hi havia un únic límit de 50 km/h).

 • 20 km/h en carrers de plataforma única de calçada i vorera;
 • 30 km/h en carrers d’un únic carril per sentit de circulació;
 • 50 km/h en carrers de dos o més carrils per sentit.

En la maniobra d’avançament, queda suprimida la possibilitat de superar en 20 km/h la velocitat màxima permesa.