MESURES D’ADAPTACIÓ AL BREXIT

S’adopten mesures d’adaptació per a la retirada definitiva del Regne Unit de la Unió Europea

MESURES D’ADAPTACIÓ AL BREXIT

S’adopten mesures d’adaptació per a la retirada definitiva del Regne Unit de la Unió Europea

El Govern adopta mesures per a adaptar l’ordenament jurídic espanyol a la situació d’estat tercer del Regne Unit un cop finalitzat el període transitori previst en l’acord sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea de 31-1-2020, moment en què es produirà la retirada definitiva de la Unió Europea.

S’orienten a tutelar els interessos de ciutadans i operadors econòmics que es puguin veure afectats quan el Regne Unit passi a ser un estat tercer a tots els efectes.

En vigor des de l’1-1-2021, estan sotmeses a un termini limitat, i és necessari que hi hagi reciprocitat per part de les autoritats britàniques i que es prevegin suspensions en cas d’absència de reciprocitat en el termini de dos mesos. Les mesures seran aplicables sempre que no es signin acords amb el Regne Unit —de manera bilateral o amb la Unió Europea— que regulin específicament aquestes matèries.

De manera resumida, es regulen les qüestions següents:

1. Normes aplicables a les relacions professionals i laborals. S’aborden mesures amb relació a l’exercici de determinades professions i a l’accés a la funció pública, inclòs el manteniment de la condició d’empleat públic, al règim transitori aplicable als treballadors desplaçats temporalment en el marc d’una prestació de serveis, així com normes aplicables als comitès d’empresa europeus en empreses o grups d’empreses de dimensió comunitària, al desenvolupament d’activitats d’investigació i innovació, a mesures relatives a la seguretat social i a mesures sobre les prestacions per desocupació.

2. Normes aplicables a la prestació de l’assistència sanitària en defecte d’instrument internacional exprés, bilateral o multilateral.

3. Règim aplicable als alumnes procedents del sistema educatiu del Regne Unit i l’accés d’aquests a la universitat espanyola.

4. Mesures relatives a les activitats econòmiques, que s’estructuren, al seu torn, en:

• Mesures d’adaptació relacionades amb els serveis financers, per a garantir la continuïtat dels contractes de serveis financers prestats a Espanya per entitats financeres establertes al Regne Unit.

• Normes relatives als procediments de contractació pública, amb l’objectiu de proveir de seguretat jurídica i no perjudicar aquells operadors econòmics que participen en procediments de contractació pública iniciats prèviament a que finalitzi el període transitori. En aquests casos els operadors britànics tindran la mateixa consideració que les empreses d’estats membres de la Unió Europea. No obstant això, en el cas dels procediments negociats sense publicitat s’opta per recollir la redacció establerta per l’acord de retirada mateix, de cara a determinar la data d’inici d’aquests procediments de contractació.

• Règim aplicable a diferents autoritzacions i llicències. Els permisos de conducció britànics seguiran habilitant els seus titulars per a conduir a Espanya durant sis mesos a partir de l’1-1-2021 i les autoritzacions d’armes, explosius, articles pirotècnics i cartutxeria concedides abans de l’1-1-2021 continuaran sent vàlides fins que expirin.

5. Mesures relatives als serveis aeroportuaris.