PROPIETAT HORITZONTAL

Què podeu fer si un veí, quan aparca el cotxe al gartage, envaeix reiteradament la vostra plaça?

PROPIETAT HORITZONTAL

Si el propietari de la plaça adjacent a la vostra o un altre us usurpa la plaça de garatge, en els casos més graves o extrems (quan es discuteix la propietat), el propietari tindrà una «acció reivindicatòria», és a dir, una acció judicial que pot emprendre contra aquest tercer que il·legítimament li ocupa la plaça.

No obstant això, també seria possible exercir una «acció de cessament» i obtenir un sentència que condemni el demandat a cessar en la conducta i que previngui la futura reiteració, si existeixen proves que acreditin que es pot repetir la mateixa situació.

Sobre això, la Llei de propietat horitzontal assenyala que el president de la comunitat, per iniciativa pròpia o de qualsevol dels propietaris o ocupants, requerirà a qui dugui a terme activitats prohibides que les cessi immediatament i l’advertirà que, si no ho fa, s’emprendran les accions judicials procedents. Si l’infractor persisteix en aquesta conducta, el president, prèvia autorització de la junta de propietaris, degudament convocada a aquest efecte, podrà entaular una acció de cessament contra ell.

Finalment, el propietari perjudicat també té una opció més fàcil: acudir a una acció interdictal, que comporta la tramitació d’un judici més breu i senzill. Existeixen diferents modalitats. El més adequat és l’«interdicte de retenir», encaminat a protegir la possessió davant de la pertorbació per part d’un tercer.

 

Defensarem els vostres interessos en cas de controvèrsia i us assessorarem per a evitar un possible litigi o per a afrontar-lo en les condicions més òptimes.