PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS

S’amplia la protecció dels consumidors en situació especial de vulnerabilitat social i econòmica

PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS

S’acaba d’aprovar una modificació en la normativa per a protegir consumidors i usuaris que pretén dotar de major grau de protecció els drets en determinats supòsits en què la persona consumidora es veu afectada per una situació especial de vulnerabilitat.

A aquest efecte es consideren persones consumidores vulnerables les persones físiques que, de manera individual o col·lectiva, per les seves característiques, necessitats o circumstàncies personals, econòmiques, educatives o socials, es troben, encara que sigui territorialment, sectorialment o temporalment, en una situació de subordinació, indefensió o desprotecció que els impedeix exercir els seus drets com a consumidors en condicions d’igualtat.

Es fixen les mesures següents:

  • En la informació, formació i educació que s’ha de proporcionar als consumidors i usuaris, s’ha de prestar especial atenció als sectors que, degut a la seva complexitat o característiques pròpies, comptin amb major proporció de persones consumidores vulnerables entre els seus clients o usuaris, atenent de manera precisa a les circumstàncies que generen la situació de concreta vulnerabilitat.
  • En l’etiquetatge i presentació dels béns i serveis, s’ha de prestar especial atenció als consumidors vulnerables, i han de ser de fàcil accés i comprensió.
  • Les pràctiques comercials orientades a les persones consumidores vulnerables s’han de destinar a preveure i remoure, sempre que sigui possible, les circumstàncies que generen la situació de vulnerabilitat, així com a pal·liar-ne els efectes, particularment en relació amb les comunicacions comercials o informació precontractual facilitada, l’atenció postcontractual o l’accés a béns o serveis bàsics.
  • A part que ha de ser així amb caràcter general, principalment quan es tracti de consumidors vulnerables, la informació sobre les característiques del bé o servei i el preu d’aquest, així com la prèvia al contracte, s’ha de facilitar en termes clars, comprensibles, veraços i en un format fàcilment accessible, garantint, si escau, l’assistència necessària, de manera que assegurin que la informació s’ha comprès adequadament i permetin la presa de decisions òptimes per als seus interessos.

 

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per a assessorar-vos en matèria de consum i exercir, si ho necessiteu, la defensa dels drets que us assisteixen com a consumidor