SOSTRACCIÓ DE MENORS

Accions que es poden emprendre davant d’un trasllat il•legal per part del progenitor d’origen estranger al seu país

SOSTRACCIÓ DE MENORS

Els progenitors divorciats o separats d’origen estranger amb fills menors d’edat poden tenir o obtenir autorització per a viatjar amb ells al seu país d’origen. En la majoria de les ocasions aquest episodi es desenvolupa amb absoluta normalitat, però també ocorre que alguns progenitors aprofiten la circumstància per a sostreure o retenir il·legalment el menor, contravenint al règim de pàtria potestat i custòdia establert judicialment.

En aquests casos, tant l’acció penal com la civil poden resultar vàlides i efectives. Amb la primera es persegueix la presumpta comissió d’un delicte, amb la pena a imposar corresponent, si escau. Mitjançant l’acció civil s’executa la tornada dels menors en compliment de l’exercici conjunt de la pàtria potestat establert en una sentència matrimonial o de família, i per a assegurar el compliment del règim d’estades i comunicacions establert a favor de l’altre progenitor. No obstant això, també per la via penal es pot sol·licitar com a mesura cautelar el reintegrament o restitució immediata del menor a Espanya.

Existeix inclús una tercera via per a certs supòsits en què els fets es refereixen a determinats països amb els quals Espanya té un conveni per a aquest tipus d’assumptes. És el cas, per exemple, del Marroc, estat amb el qual Espanya té signat el Conveni de Madrid de 30-5-1997, que permet formular una sol·licitud al Ministeri de Justícia espanyol, aportant certa documentació.

Aquesta última via, si és possible, també és més ràpida, i és compatible amb les altres dues, que també són compatibles entre si. Aquí la celeritat és molt important, per a evitar que es pugui estimar l’arrelament del menor que permeti denegar-ne la devolució.

Si usted se encuentra en una situación similar a la descrita, nuestros profesionales pueden prestarle la oportuna asistencia legal para obtener la restitución del menor a la mayor celeridad posible